Seven Years War 1756 - 1763 - Russian Army

Seven Years War 1756 - 1763 - Prussian Army
NEW

Item #: 5881

Title: Seven Years War 1756 - 1763 - Russian Army

Contents: 8 Russian Infantry (5546), 3 Russian Cavalry (5472), 1 Russian Gun (No Crew). 1/32 (54mm)